Rocznik Przemyski

zeszyt: Archeologia

Rok założenia: 1912
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu


Adres redakcji: 
Redakcja Rocznika Przemyskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 
ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16-678-56-01; e-mail: tpntpn@wp.pl

 

Rocznik Przemyski, t. 45, z. 2, Archeologia, s. 184 + 4 nlb. Cena 16,00 zł
Artykuły
SŁAWOMIR KADROW, Młodsza epoka kamienia na Ziemi Przemyskiej 
RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, Sytuacja kulturowa w dorzeczu górnego Sanu w okresie rzymskim w świetle najnowszych badań
WOJCIECH PORADYŁO, Kultura przeworska na lessowym przedpolu Karpat pomiędzy Przeworskiem a Przemyślem
WOJCIECH BLAJER, Uwagi o stanie i perspektywach badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w dorzeczu Sanu
KRZYSZTOF TUNIA, PIOTR WŁODARCZAK, Wstępne wyniki z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 7 w Leżachowie, pow. Przeworsk, w roku 2008
EWA KĘDZIERSKA, Drugi sezon badań na stanowisku nr 4 w Radawie, pow. Jarosław (2008)
ZBIGNIEW PIANOWSKI, Przemyśl i Padeborn. Kilka uwag o tradycjach budownictwa rezydencjonalnego
BARTŁOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI, EWA SOSNOWSKA,Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane z badań przy Placu Berka Joselewicza w Przemyślu
MICHAŁ AUCH, Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla
JOANNA KOCIUBA, Historia budowy kolegiaty p. w. Bożego Ciała w Jarosławiu w świetle nadzorów i badań archeologicznych

 

---

Rocznik Przemyski, t. 44, z. 2, Archeologia, s. 138 + 12 nlb. Cena 15,00 zł
Artykuły
TOMASZ KALICKI, BARTŁOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI,
Weryfikacyjne badania stanowiska archeologicznego nr 76 w Przemyślu przy ul. Słowackiego
MARIA ŁANCZONT, JERZY OKOŃSKI, Profile geologiczne w rejonie lessowych stanowisk paleolitycznych 146 i 147 w Przemyślu (Teren planowanego centrum handlowego „Cegielnia”). Dawne poglądy, nowe dane
ARTUR PORĘBA, WACŁAW M. ZUBEREK, MARIA ŁANCZONT, JOLANTA NOGAJ-CHACHAJ, Starożytne kurhany w rejonie Cieszacina Wielkiego w świetle badań georadarowych oraz elektroopornościowych
RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, JOANNA ZAGÓRSKA-TELEGA, Wyniki najnowszych badań na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok
KATARZYNA ŁOJOWSKA, JERZY OKOŃSKI, Badania wykopaliskowe na stan. 1 i 5 w Ostrowie, pow. Przemyśl w 2007 roku (Część druga)
WOJCIECH PORADYŁO, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 4 w Prałkowcach, gm. Krasiczyn
TOMASZ KALICKI, EWA SOSNOWSKA, Uwarunkowania fizycznogeograficzne lokalizacji wczesnośredniowiecznego Przemyśla: budowa geologiczna i rzeźba – pierwsze wyniki
ANDRZEJ KOPERSKI, MAGDALENA KRZEMIŃSKA, Materiały wczesnośredniowieczne z pl. Berka Joselewicza w Przemyślu, stan. nr 65 (Sezon badawczy – 2002)
GABRIELA ZIÓŁKOWSKA, MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI, Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu przeprowadzonych w roku 2008

Komunikaty

JERZY LIBERA, Krzemienna siekiera z Dachnowa, pow. Lubaczów
ZBIGNIEW JELIŃSKI,
 Wstępne wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych nad pracami ziemnymi na Placu Niepodległości w Przemyślu

---

Rocznik Przemyski, t. 43, z. 2 Archeologia, Przemyśl 2007, ss. 148 + 8 nlb., cena 17,00 zł

Artykuły:

ANDRZEJ JACEK TOMASZEWSKI, JERZY LIBERA, Paleolityczne materiały z Przemyśla w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego (dzieje kolekcji)

MARIA ŁANCZONT, JOLANTA NOGAJ-CHACHAJ, MARIA RACKA, MONIKA FABIAŃSKA, GRAŻYNA BZOWSKA, Geochemiczne badania kurhanu I w Cieszacinie Wielkim

EWA KĘDZIERSKA, MONIKA BUSZTA, Sprawozdanie z badań ratowniczych na stan. 4 w Radawie, pow. Jarosław w 2006 r.

PAWEŁ JAROSZ, ANITA SZCZEPANEK, Badania wykopaliskowe na stan. 30 w Łazach, pow. Jarosław w 2006 r.

WOJCIECH BLAJER, Dziewiąty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk

BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna materiału kostnego z grobu nr 539 odkrytego w 2006 r. na cmentarzysku grupy przeworskiej w Lipniku, stan. 5

KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK, Trzeci sezon archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 6 w Manasterzu, pow. Jarosław 

RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, JOANNA ZAGÓRSKA-TELEGA, Wyniki dalszych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku stan. 25, pow. Sanok

JOANNA LIGODA, Żelazny grot z Rokietnicy, pow. Jarosław

JERZY OKOŃSKI, KATARZYNA ŁOJOWSKA, Badania wykopaliskowe na stanowiskach 1 i 5 w Ostrowie, pow. Przemyśl w 2007 roku

MONIKA BOBER, Wczesnośredniowieczne oraz pradziejowe ślady osadnictwa odkryte pod walem wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Przemyślu

ZBIGNIEW PIANOWSKI, Aula palatium przedromańskiego w Przemyślu po badaniach w roku 2006

WOJCIECH PORADYŁO, Kapliczki na Kopcu Tatarskim w Przemyślu w świetle badań wykopaliskowych.

---

"Rocznik Przemyski" tom 42, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2006, ss. 152, cena 15,00 zł;
Artykuły:
M. ŁANCZONT, J. NOGAJ-CHACHAJ, M. KOMAR, J. KUSIAK, W. ZERNICKAYA, Problemy z paleogeograficzną i stratygraficzną interpretacją osadów stokowych i podścielającego paleopedonu oraz ich archeologiczny kontekst (na przykładzie stanowiska w Cieszacinie Wielkim, Wysoczyzna Kańczucka) 
WOJCIECH BLAJER, Ósmy sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna odkrytych w 2005 r. szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stan. 5, pow. Przeworsk 
P. JAROSZ, A. SZCZEPANEK, M. WOŁOSZYN, Badania wykopaliskowe na stan. 30 w Łazach, pow. Jarosław w 2005 r. 
KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK, Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 6 w Manasterzu, pow. Jarosław 
R. MADYDA-LEGUTKO, J. RODZIŃSKA-NOWAK, J. ZAGÓRSKA-TELEGA,Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok 
R. MADYDA-LEGUTKO, E. POHORSKA-KLEJA, J. RODZIŃSKA-NOWAK, Osada z okresu rzymskiego w Pakoszówce, stan. 1, pow. Sanok 
GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe na stan. 1 i 2 w Trójczycach, pow. Przemyśl w roku 2005 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich ze zbiorowego grobu birytualnego z osady kultury przeworskiej w Lipniku, stan. 3 pow. Przeworsk 
M. PIOTROWSKI, G. DĄBROWSKI, H. FICNER, P. GRABIEC, Czy w Łukawicy znaleziono relikty warsztatu tkackiego z okresu rzymskiego? 
MONIKA BOBER, Badania wału obronnego na stan. nr 20 w Przemyślu (Plac Katedralny 2) w roku 2005 
ZBIGNIEW PIANOWSKI, Kontynuacja badań palatium przedromańskiego w Przemyślu w roku 2005

ANDRZEJ KOPERSKI, MAGDALENA KOŚMIDER, Badania archeologiczno-architektoniczne zabytkowego „lamusa” w Hawłowicach Górnych, pow. Jarosław

---

"Rocznik Przemyski" tom 41, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2005, ss. 196, cena 15,00 zł;

MARIA ŁANCZONT, ARTUR PORĘBA, WACŁAW ZUBEREK, BOGDAN ŻOGAŁA ANDRIJ BOGUCKYJ, Geofizyczne rozpoznanie górnopaleolitycznego obozowiska łowców mamutów w Haliczu nad Dniestrem (Ukraina) 
KRZYSZTOF CYREK, MARIA ŁANCZONT, MAGDALENA SUDOŁ, OŁEKSANDR SYTNYK, Graweckie stanowisko w Haliczu na Ukrainie. Wyniki dotychczasowych badań 
MARCIN S. PRZYBYŁA, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych  w 2004 r. na st. 1 w Albigowej, pow. Łańcut 
WOJCIECH BLAJER, Siódmy sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, st. 5, pow. Przeworsk, wyeksplorowanych w 2004 r. 
SYLWESTER CZOPEK, MONIKA SIEK, KATARZYNA TRYBAŁA, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2004 r. na stanowisku 4 i 6w Manasterzu, pow. Jarosław MARIA ZIELIŃSKA, Skarby spod Sanoka 
PAWEŁ JAROSZ, Ratownicze badania wykopaliskowe w 2004 r. na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, pow. Jarosław 
MARZENA J. PRZYBYŁA, Drugi sezon badań wykopaliskowych na st. 3 w Lipniku, pow. Przeworsk. 
GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe w 2004 r. na stan. 1 i 2 w Trójczycach, pow. Przemyśl 
JOSEF ZÁBOJNÍK, Avari a avarský kaganát v kontexte včasnostredovekej Európy 
PIOTR N. KOTOWICZ , Żelazna przewleczka z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodna” w Trepczy st. 1, pow. Sanok 
WOJCIECH PORADYŁO, Nowe dane do topografii średniowiecznego Przemyśla Andrzej Żaki, Przemyśl w czasach Bolesława Chrobrego i Mieszka II 
MARIA ŁANCZONT, EWA SOSNOWSKA, Aktualny stan profili geologicznych wybranych stanowisk paleolitycznych  i pradziejowych występujących na cegielniach w pow. przemyskim i jarosławskim 
ANDRZEJ PELISIAK, EWA SOSNOWSKA, Nowe zabytki krzemienne z Pogórza Dynowskiego, Średnia, gm. Krzywcza, st. 56 

GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe w 2004 r. na st. 12 w Radymnie pow. Jarosław 
ANNA K. ZAJĄC, Gliniane lampki oliwne w zbiorach przemyskich muzeów

KRZYSZTOF TUNIA, Wstępne wyniki badań grobowca nr 1 na stanowisku „Mauca Molino 2” w Pampacolca, dep. Arequipa, Peru 
ВІРА ГУПАЛО, Пам’яті Ігора Кириловича Свєшнікова (1915-1995)

---

"Rocznik Przemyski" tom 40, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2004, ss. 148, cena 12,00 zł; 
MAREK GEDL, Słowo wstępne 
MARIA ŁANCZONT, JOLANTA NOGAJ-CHACHAJ, KAZIMIERZ KLIMEK, 
MARINA KOMAR, ARTUR PORĘBA, WACŁAW ZUBEREK, BOGDAN ŻOGAŁA, Wybrane problemy starożytnych kurhanów z okolic Jarosławia (Wysoczyzna Kańczucka) 
TOMASZ CHMIELEWSKI, Znaleziska archeologiczne z Roztocza Rawskiego 
MAGDALENA KOŚMIDER, Kamienne topory z dorzecza środkowego Sanu w świetle badań osadniczych. Część II. Kamienne topory z Pogórza Przemyskiego i dorzecza Sanu 
MARCIN S. PRZYBYŁA, Osada z okresu neolitu i epoki brązu na st. 17 w Husowie, pow. Łańcut 
KRZYSZTOF TUNIA, EWA SOSNOWSKA, Siekiera krzemienna z miejscowości Grochowce, pow. Przemyśl 
MAREK GEDL, Uwagi na temat sytuacji kulturowej w młodszej epoce brązu i w początkach epoki żelaza na wschód od Bramy Przemyskiej 
WOJCIECH BLAJER, Szósty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, st. 5, pow. Przeworsk, wyeksplorowanych w 2003 r. 
MARZENA J. PRZYBYŁA, Sprawozdanie z badań ratowniczych w Lipniku, gm. Kańczuga, st. 3 
GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe w 2003 r. na st. 2 w Trójczycach, gm. Orły, pow. Przemyśl 
MARCIN PIOTROWSKI, Wybrane zabytki archeologiczne pochodzące z wielokulturowego st. 22 w Łukawicy w powiecie lubaczowskim 
ZBIGNIEW PIANOWSKI, Badania palatium przedromańskiego w Przemyślu w roku 2003 
ANDRZEJ KOPERSKI, Cmentarzysko szkieletowe na wzgórzu zamkowym w Przemyślu 
EWA SOSNOWSKA, Rekonstrukcja starożytnych kurhanów z okresu neolitu na Pogórzu Dynowskim 
JERZY LIBERA, Materiały do badań nad osadnictwem neolitu i epoki brązu zachodniej części Roztocza Rawskiego 
PAWEŁ JAROSZ, Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, gm. Radymno 
WOJCIECH PORADYŁO, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Ostrowie koło Przemyśla 
GRZEGORZ KIEFERLING, Zabytki starożytne z jarosławskich zbiorów prywatnych. Kwerenda z lat 2002-2003 
JERZY LIBERA, W oczekiwaniu na nową syntezę miasta Przemyśla 

---

"Rocznik Przemyski" tom 39, z. 2: Archeologia, Przemyśl 2003, ss. 148, Cena 10 zł.
Jan Machnik, Słowo wstępne
Maria Łanczont, Kazimierz Klimek, Marina Komar, Jolanta Nogaj-Chachaj, Artur Poręba, Bogdan Żogała, Nieinwazyjne badanie kurhanów na przykładzie kurhanu nr 2 na st. 37 w Cieszacinie Wielkim,
Magdalena Kośmider
, Kamienne topory z dorzecza środkowego Sanu w świetle badań osadniczych. Część I. Kamienne topory ze wschodniej części Pogórza Dynowskiego,
Paweł Jarosz
, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Średniej st. 11, pow. Przemyśl,
Paweł Madej
, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w 2000 roku na stanowisku 5 w Sieteszy pow. Przeworsk (AZP 104-80),
Paweł Valde-Nowak
, Zabytki kamienne z Sieteszy, woj. podkarpackie, stan. 5 – Badania w 2000 r.
Grzegorz Lipecki
, Szczątki zwierzęce z jamy kultury mierzanowickiej w Sieteszy st. 5, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie,
Marek Gedl
, Brązowe grociki strzał z trzonkiem z terenu Polski,
Wojciech Blajer, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2002 r. na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Albigowej, pow. Łańcut (AZP 104-79, stan. 1,
Barbara Szybowicz
, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Albigowej, st. 1
Marcin Przybyła, Piąty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 5 w Lipniku, pow. Przeworsk,
Barbara Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z wybranych grobów z Lipnika, pow. Przeworsk, st. 5, wyeksplorowanych w 2002 r., 
Adam Kostek
, Badania wykopaliskowe na stan. 1 w Paluchach w latach 1998 i 2001,
Zbigniew Pianowski, Badania przedromańskiego palatium na zamku przemyskim w roku 2002,
Andrzej Koperski, Zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
Wojciech Poradyło, Odkrycie osady kultury pucharów lejkowatych w Hołuczkowie na Pogórzu Przemyskim.

---

"Rocznik Przemyski" tom 38, z. 2: Archeologia, Przemyśl 2002, ss. 120, Cena 10 zł.  
P. Jarosz, Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Średniej st. 3/2 pow. Przemyśl 
M. Gedl, Brązowe naczynie z Rudy koło Rohatyna (Ukraina Zachodnia) 
W. Blajer, Czwarty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarza grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, st. 5, pow. Przeworsk, wyeksplorowanych w 2001 r. 
M. Przybyła, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2001 r. na st. 1 w Albigowej, pow. Łańcut 
G. Kieferling, Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2001 r. na wielokulturowym stanowisku nr 8 w Radawie, pow. Jarosław 
W. Poradyło, Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Sanoku -Olchowcach 
O. Korczyński, Grodzisko stilskie 
Z. Pianowski, Królewska kaplica pałacowa na grodzie przemyskim w świetle najnowszych badań 
A. Koperski, Kazimierza Osińskiego zainteresowania archeologią 
A. Koperski, M. Kośmider, Ślady wczesnośredniowiecznej osady na st. 12 w Przemyślu przy ul. Tatarskiej 

---

"Rocznik Przemyski" t. 37, z. 1 Archeologia, Przemyśl 2001, s. 148, 4 tablice. Cena 10 zł. 
M. Gedl, Brązowe groty oszczepów z podłużnymi żeberkami na tulei po północnej stronie Karpat. 
W. Blajer, Trzeci sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk; Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 3 w Chodakówce, pow. Przeworsk, 
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna materiału kostnego wybranych grobów z cmentarzyska kultury łużyckiej w Lipniku, stan. 5, pow. Przeworsk, 
G. Kieferling, Archeologiczne badania wykopaliskowe przepro­wadzone w 2000 r. nawielokulturowym stanowisku nr 8 w Rada­wie, pow. Jarosła; Zabytki starożytne z jarosławskich zbiorów prywatnych. Kwerenda z roku 2001 
B. Rokitowska, M. Wołoszyn Wczesnośredniowieczne zabytki pochodzenia wschodniego z wykopalisk w Pełnatyczach, pow. Przeworsk, 
M. Paszkowski, A. P. Tomasev`kij, M. Wołoszyn, Pochodzenie przęślika z Pełnatycz w świetle analiz geologicznych, 
M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj, K. Klimek, Kolejny nowy kurhan w okolicach Cieszacina Wielkiego, pow. Jarosław, 
A. Lubelczyk, Nowe odkrycia kurhanów oraz wapiennika na Pogórzu Strzyżowskim, 
W. Poradyło, Ceramika kultury pomorskiej ze zbiorów muzeum przemyskiego; Grób szkieletowy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Trójczycach, pow. Przemyśl; Ceramika z okresu rzymskiego ze stanowiska 31 w Zamiechowie, pow. Jarosław, 
G. Godula, Charakterystyka zespołu kostnego z wczesnośredniowiecznej osady na stan. 3 w Chodakówce, pow. Przeworsk, 
S. Dryja, Wstępne sprawozdanie z badań w 1998 r. na stanowisku 15 w Prałkowcach, pow. Przemyśl, 
A. Koperski, Obserwacje archeologiczne odcinka wału grodziska w Przemyślu przy ul. Królowej Jadwigi, 
Z. Pianowski, Rotundy przemyskie. Uzupełniające badania archeologiczne w roku 2000. 

---

"Rocznik Przemyski" t. 36, z. 1 Archeologia, Przemyśl 2000, ss. 152, cena 10,00 zł. 
M. Gedl, Miedziane topory ze schyłku III tysiąclecia przed Chrystusem, 
P. Madej, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 r. na stanowisku 5 w Sieteszy, pow. Przeworsk,
W. Blajer, Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk,
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych pochodzących z ośmiu grobów z Lipnika, pow. Przeworsk,
G. Kieferling, Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1999 r. na wielokulturowym nr 8 w Radawie, pow. Jarosław
O. Korczyńskij, Ośrodki kultu pogańskiego dawnych Słowian w dorzeczu Górnego Dniestru (Element do studium na pograniczu)
M. Tworzydło, Wczesnośredniowieczna osada Przemyśl-Przekopana
A. Koperski, Rezultaty wstępnych badań archeologicznych nad dawnymi umocnieniami ziemnymi Przemyśla
M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj, K. Klimek, Komunikat o postępie prac w realizacji projektu badawczego pt.: "Przemiany środowiska przyrodniczego dorzecza Mleczki Wschodniej"
A. Kostek, W. Poradyło, Nowe kurhany w okolicy Jarosławia,
G. Kieferling, Starożytne zabytki z jarosławskich zbiorów prywatnych,
W. Blajer, Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na stan. 3 w Chodakówce.

---

"Rocznik Przemyski" t. 35, z. 2, Archeologia, Przemyśl 1999, ss. 108, cena 8,00 zł 
J. Nogaj-Chachaj, M. Łanczont,  K. Klimek, Człowiek a środowisko doliny Sanu na przedpolu Karpat,
J. Machnik, E. Sosnowska, Badania archeologiczne kurhanu 2/98 w Średniej,
P. Madej, Wyniki badań osady kultury mierzanowickiej,
P. Valde-Nowak, Zabytki krzemieniarskie z Sieteszy,
M. Gedl, Skarb wyrobów brązowych z Przemyśla,
W. Blajer, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w Lipniku,
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z Lipnika,
A. Koperski, Wczesnośredniowieczne osadnictwo rejonu katedry w Przemyślu
W. Poradyło, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Chodakówce.

---

"Rocznik Przemyski" t. 34, z. 3, Archeologia, Przemyśl 1998, ss. 80, cena 7,00 zł 
J. Machnik, E. Sosnowska, Kurhan kultury ceramiki sznurowej z przełomu III i II tys. Przed Chrystusem w Woli Węgierskiej, 
M. Gedl, Ze studiów nad starszym okresem epoki brązu we wschodniej części polskich Karpat, 
A. Koperski, A. Kostek, Zespół zabytków kultury mierzanowickiej na st. 5 w Kańczudze, woj. przemyskie, 
W. Poradyło, Jama kultury trzcinieckiej z osady wielokulturowej w Krasiczynie, 
S. Czopek, Cmentarzysko kultury trzcinieckiej w Grodzisku Dolnym, woj., rzeszowskie w na tle osadnictwa tej kultury nad środkowym Sanem, 
W. Blajer, Wysoka gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, stan. 1, 
J. Kociuba, Stanowisko kultury trzcinieckiej w Jarosławiu, woj. przemyskie.

---

"Rocznik Przemyski" t. 29/30, z. 1-10,  Przemyśl 1993-1994, ss. 592, cena 20,00 zł
Wydanie w zeszytach:

*   z. 1, Archeologia, red. E. Sosnowska, ss. 92; cena 5,00 zł,

*   z. 2, Etnografia (zeszyt monograficzny: Burzyński T., Zwyczaje i obrzędy doroczne wsi z okolic Sieniawy), ss. 74; cena 5,00 zł,

*   z. 3, Historia, red. Z. Budzyński, J. Krochmal, ss. 146; cena 5,00 zł,
Rozprawy i artykuły:
J. Motylewicz, 
Łańcut w XIV-XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta (cz. II)
K. Przyboś, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.)
C. Taracha, Upadek znaczenia rodu magnackiego na przykładzie Firlejów. Urzędu i godności.
Z. Budzyński, Podziały wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w XVIII wieku. Metody ustalania i możliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych.
M. Dalecki, Przemyskie mosty w latach 1772-1948
Z. Bielamowicz, Świadectwa patriotyzmu Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, w czasach galicyjskich

Artykuły recenzyjne i recenzje:
Z. Budzyński,
 Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie
R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukr4aińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej (Anna Krochmal)
J.S. Barcik,[Ireneusz Żołnierczyk], Kalwaria Pacławska (Z. Budzyński).

Materiały:
J. Krochmal, Dekret biskupa Wacława H. Sierakowksiego z 19 lipca 1743 r. w sprawie Żydów przemyskich
P. Krasny, Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na terenie dawnej diecezji przemyskiej (dekanaty: Dobromil, Drohobycz, Jaworów, Mościska, Rudki, Sambor, Sądowa Wisznia).
S. Sroka, W sprawie daty objęcia Rusi przez Władysława Opolczyka,
J. Horwat, Uwagi o grodzie przemyskim

*   z. 4, Historia Języka i Literatury, red. J. Starnawski, ss. 86; cena 5,00 zł ,

*   z. 5, Historia Oświaty i Wychowania, red. D. Mech, ss. 60; cena 5,00 zł,

*   z. 6, Nauki Przyrodnicze, red. L. Witkowska-Wawer, ss. 104; cena 5,00 zł,

*   z. 7, Nauki Rolnicze, red. A. Kędzior, ss. 94; cena 5,00 zł,

*   z. 8, Acta Medica Premisliensia, red. S. Sobocki, ss. 100; cena 5,00 zł,

*   z. 9, Kronika TPN w Przemyślu, ss. 76; cena 5,00 zł,

*   z. 10, Bibliografia zawartości "Rocznika Przemyskiego", tom I-XXX za lata 1909-1994, oprac. Z. Budzyński, ss. 50; cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 28, red. Z. Budzyński, Przemyśl 1991-1992, ss. 366, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 27, red. J. Olszak, Przemyśl 1990, ss. 456, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 26, red. J. Olszak, Przemyśl 1988, ss. 458, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 24/25, red. J. Olszak, Przemyśl 1986, ss. 592, cena 10 zł

---