Rocznik Przemyski Historia

Aktualności; bieżący numer

 

Najnowszy numer oraz pozostałe Rocznika Przemyskiego Historia można zakupić, m.in. w Biurze Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz w sprzedaży wysyłkowej (zobacz Oferta wydawnicza).

 

ZAWARTOŚĆ ROCZNIKA PRZEMYSKIEGO. HISTORIA, T. 52, z. 1 (19): 2016

TOMASZ PUDŁOCKI, MARIA STINIA, WIKTOR SZYMBORSKI

Wstęp

I. ARTYKUŁY

ŁUKASZ CHROBAK

Budy Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść

MARIA STINIA

Poglądy ekonomiczne Kazimierza Chłędowskiego w świetle jego starań o katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim w początkach epoki autonomicznej

AGATA BARZYCKA-PAŹDZIOR

Krakowska sprawa Klugerówien. Mikrohistorie galicyjskie

KS. ARTUR ŚWIEŻY

Domy (zakłady) salezjańskie w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918)

IVAN HRSTIĆ

The Economy of Dalmatia in the post-World War I decade – a case study of Makarska

JOANNA DUFRAT

Aktywność polityczna, zawodowa i społeczna kobiet w Polsce po zakończeniu I wojny światowej

II. ŹRÓDŁA

EWA GRIN-PISZCZEK

Inwentarz ruchomości Stanisława Brzyka, kupca i rajcy przemyskiego (1589 rok)

BARTOSZ BUĆ, TOMASZ PUDŁOCKI

Nieznany list Leonarda Tarnawskiego z czasów I wojny światowej ze zbiorów Allgemaines Verwaltungsarchiv w Wiedniu

WIKTOR WĘGLEWICZ

Stosunki sanitarne w obozie dla jeńców i internowanych w Pikulicach na przełomie 1919 i 1920 r. w relacji ukraińskiego oficera

KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI

Anieli Potockiej wspomnienia z łagrów sowieckich 1939–1944

POLA HISTER

My story. From Sanok through Przemyśl to Canada. Introduction and edition by Abraham (Avi) Schonbach

JOHN J. HARTMAN

Discovering Galician History: A Personal Journey

III. RECENZJE

ANNA SICIAK

Wydawnictwa pokonferencyjne i ich udział w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego: Recenzja książki Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic: 5 Konferencja Historyczna (Dubiecko 2013),

ss. 402 [17]

KONRAD WNĘK

Recenzja książki: Jan Malczewski, Przemyśl w latach 1772–1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne, Rzeszów 2009, ss. 236+10 nlb.

TOMASZ PUDŁOCKI

Żydowskie życie w Redim, czyli w Radymnie. Recenzja książki: Hinde Bergner, On Long Winter Nights… Memoirs of a Jewish Family in a Galician Township (1870–1900). Translated from the Yiddish,

edited, and with an introduction by Justin Daniel Cammy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 2005, ss. 122

PAWEŁ DRYMAJŁO

Recenzja książki: Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka, Rok 1863, Wpisani w dzieje Przemyśla, Przemyśl 2013, ss. 131

PIOTR KOZŁOWSKI

Recenzja książki: Adam Adrian Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939, Warszawa 2013, ss. 480

PIOTR KOZŁOWSKI

Recenzja książki: Czesław Grzelak, Kresy w ogniu. Wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2014, ss. 358

 

 

 

ZAWARTOŚĆ „ROCZNIKA PRZEMYSKIEGO. HISTORIA , T. 51, z. 1 (18): 2015

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Anna Siciak

Początki i rozwój kultury książki drukowanej w Przemyślu od 1754 do 1867

Janusz Frykowski

Parafia unicka p.w. św. Michała Archanioła w Dutrowie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych

Magda Arsenicz

Kreacja Przemyśla jako miejsca o znaczeniu historycznym w działalności inteligencji galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

Adam Białoń

Bractwo Świętego Mikołaja w Przemyślu: geneza i funkcje od momentu powstania do czasów współczesnych

Adam Świątek

Patron Polski, Litwy i... Rusi? Rzecz o lwowskich obchodach czterechsetnej rocznicy śmierci Jana z Dukli w 1884 roku

Bert Rosenthal

Affäre Oberst Redl Finalfassung. Eine zusammenfassende Betrachtung des Forschungsstandes zu den möglichen Umständen seines Todes mit einer kritischen Hinterfragung der überlieferten Narrative

Tomasz Pomykacz

Kontrowersje wokół osoby dowódcy obrony fortu I/1 Łysiczka”, S. Gladyshuk, Ruch ukraiński a formowanie polskiej administracji na Wołyniu w latach 1919–1921 (w świetle dokumentacji „Towarzystwa Straż Kresowa”)

II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Grzegorz Klebowicz

Nowożytne wizytacje kościelne jako uzupełniające źródło do problemu zniszczeń i najazdów w XVII wiecznej ziemi przemyskiej i sanockiej

Adam Szczupak

W pamiętnych dniach Przemyśla. Wojenne zapiski bp. Konstantyna Czechowicza, ks. Mirona Podolińskiego i ks. Aleksandra Zubryckiego z lat 1914–1915

Piotr Haszczyn

Wielka Wojna w okolicy Krzywczy w świetle wspomnień i innych źródeł

III. SPRAWOZDANIA

Teresa Wójcik

Exchanging Gifts of Language, Culture, and Friendship: The Kosciuszko Foundation Summer Immersion Camps

IV. RECENZJE

Konrad Wnęk

Recenzja książki: Sabina Rejman, Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodnio-galicyjskich w latach 1889–1914, Rzeszów 2013, ss. 315

Tomasz Pudłocki

Recenzja książki: Mieczysława Trześniowska, Rosław Pawlikowski, Profesorowie Gimnazjum i Liceum w Brzozowie w latach 1909–1939, Brzozów 2013

Oskar Ostafin

Katalog niesamowitości. Recenzja książki: Eliza Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, Kraków 2012, ss. 330

Jolanta Czartoryska

Recenzja książki: Prowincja galicyjska wobec I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady, pod red. Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza S. Więcha, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2014