Rocznik Przemyski Historia Wojskowości

 

 

Rocznik Przemyski. Zeszyt Historia Wojskowości, t. 49, z.1 : 2013

Rocznik Przemyski. Zeszyt Historia Wojskowości, t. 48, z.1 : 2012

Rocznik Przemyski. Zeszyt Historia Wojskowości, t. 45, z.1 : 2009

 

 

Dotychczasowe numery

 

ZAWARTOŚĆ ZESZYTU 1 HISTORIA WOJSKOWOŚCI, „ROCZNIK PRZEMYSKI”, T. 50: 2014

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

WOJCIECH KUCHARSKI

Walki o utrzymanie twierdzy w Zbarażu w lipcu i sierpniu 1649 R. Część. II

EMIL NOIŃSKI

Wyprawa powstańcza gen. Antoniego Jeziorańskiego (Bitwy pod Kobylanką i Hutą Krzeszowską w 1863 roku)

ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI

XXV Polska Drużyna Strzelecka w Przemyślu

ANDRZEJ OLEJKO

Zapomniana kampania czyli działania lotnictwa morskiego Cesarsko-Królewskich (K.u.K. - c. k.) Austro-Węgier nad Adriatykiem w 1914 r.

ALEKSANDER SMOLIŃSKI

Refleksje i uwagi na temat pochodzenia i ewolucji znaczenia w Polsce niektórych pojęć z zakresu kostiumologii wojskowej na przykładzie wybranych publikacji słownikowych i encyklopedycznych

DAMIAN RACZKIEWICZ

Komputy Wojska Litewskiego w Inflantach z lat 1627-1628. Ze zbiorów Szwedzkiego Riksarkivet Stockholm

ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI

Zarys działalności ZWZ-AK na terenie gminy Orzechowce

II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

WITOLD RAWSKI

Związek Strzelecki w Przemyślu 1913-1914 (dokumenty)

ANDRZEJ OLEJKO

Mówili o Nim Uz - frontowy życiorys gen. Emila Uzelaca, dowódcy K.u.K. Lutschifferabteilung i K.u.K. Luftfahrtruppen w okresie wielkiej wojny we wspomnieniach jego podwładnych

III. RECENZJE

ALEKSANDER SMOLIŃSKI

Kolejna publikacja źródeł dotyczących sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i Polaków w Galicji Wschodniej w okresie wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919

IV. ŹRÓDŁA I MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE DO HISTORII WOJSKOWOŚCI. IKONOGRAFIA WOJSKOWA

JANUSZ POLACZEK

Książę Józef Poniatowski pod Lipskiem. Między uniwersalizmem a narodową mitologią - wyobrażenia rycerskiej śmierci a kształtowanie się patriotycznego wzorca

 

 ZAWARTOŚĆ ZESZYTU 1 HISTORIA WOJSKOWOŚCI, „ROCZNIK PRZEMYSKI”, T. 49: z. 1, 2013

 

I. Artykuły i rozprawy

Emanuel Antoche

L'expedition polonaise de 1450 en Moldavie et la bataille de la petite riviere de Crasna (Izvorul Crasnei, 6 septebre 1450

Zbigniew Kucharski

Walki o utrzymanie twierdzy w Zbarażu w lipcu i sierpniu 1649, cz. I Oblężenie i obrona. Faza I (10-31 VII)

Janusz Wojtasik

Aspekty militarne Powstania Styczniowego

Andrzej Olejko

Z walk lotniczych k. u. k. Luftfahrttruppen nad Galicją jesienią 1914 r. oraz w trakcie pierwszego i w początku drugiego oblężenia Twierdzy Przemyśl w świetle archiwaliów wiedeńskiego Staatsarchiv-Kriegsarchiv i literatury pamiętnikarskiej

Андрій Харук

Червоний Повітряний Флот України у 1919 р.

Aleksander Smoliński

Dzieje i symbolika swastyki w pułkach strzelców podhalańskich Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej

Lucjan Fac

5 pułk strzelców podhalańskich w garnizonie Przemyśl w dwudziestoleciu międzywojennym

Mariusz Zimny

Zniszczenie części 2 batalionu czołgów lekkich pod dowództwem kpt. Józefa Rejmana we wrześniu 1939 r. w relacjach

Krzysztof Jarosz

W służbie 304 dywizjonu bombowego Ziemi Śląskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Biografia kapitana Stanisława Kawy

II. Źródła

 

Marcin Marynowski

Materiały do historii wojskowości polskiej oraz związków Rzeczypospolitej z Mołdawią w Archiwum Państwowym w Suczawie

III. Recenzje

Katarzyna Błoch, Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii, red. Aleksander Smoliński, T. 1-3, Toruń 2010, 2012, Wydawnictwo Naukowe UMK

Piotr Kozłowski, Bezpieczeństwo polityczne II Rzeczypospolitej. Wybrane problemy, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa – Bełchatów 2012

  

Zawartość „Rocznika Przemyskiego”, t. 48: 2012, z. 1. Historia Wojskowości

  

I. Artykuły i rozprawy

Andrzej Gliwa

Dwa najazdy tatarskie na Ruś Czerwoną podczas wojny Rzeczypospolitej z imperium osmańskim w 1621 r. Zniszczenia i straty demograficzne na obszarze ziemi przemyskiej

Andrzej Olejko

Nieznane karty wielkiej wojny czyli krótka historia dwóch rosyjskich Awiaatriadow Frontów Północno-Zachodniego i Południowo-Zachodniego z kampanii 1914/15

Aleksander Smoliński

Barwa 49 Huculskiego Pułku Strzelców – ciekawy element działań integracyjnych w Armii II Rzeczypospolitej

Zbigniew Moszumański

Radymiańscy bohaterowie

Piotr Kozłowski

Wywiad Straży Granicznej na straży nienaruszalności południowej granicy Drugiej Rzeczypospolitej (w latach 1928-1939) – założenia organizacyjne

Lucjan Fac

2 (301) batalion czołgów lekkich 7 TP w kampanii wrześniowej (cz. 2)

Arkadiusz Machniak

Ludowe Wojsko Polskie – wolne czy zniewolone? Działalność organów informacji Wojska Polskiego na terenie Krakowskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-1953

II. Źródła

 Andrzej Olejko, Leszek Paweł Słupecki

Konflikt kresowy 1918/19 r. wspomnieniami uczestników pisany czyli… Zdobycie Przemyśla i Historya Szwadronu Kulomiotów I-go Pułku Ułanów Krechowieckich jako epizody z historii wojny polsko-ukraińskiej na Ziemi Przemyskiej i nie tylko (oprac.)

III. Recenzje

Aleksander Smoliński

Garść uwag do niekompetentnej książki dotyczącej walk jazdy Wojska Polskiej z I Armią Konną na polskim teatrze działań wojennych w okresie maj – wrzesień 1920 r. oraz nieco ogólnych spostrzeżeń o polskiej historiografii wojny polsko-sowieckiej z lat 1919-1920-1921. (Włodzimierz Nowak,  Samhorodek – Komarów. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego. Maj – wrzesień 1920, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010)

Piotr Kozłowski

Piotr Kołakowski, Ryszard Techman, Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2010

IV. Galeria batalistyczna

Janusz Polaczek

Rok 1812. Źródła ikonograficzne i malarska legenda

 

 

Zawartość „Rocznika Przemyskiego”, t. 47: 2011, z. 1. Historia Wojskowości

 

Andrzej Gliwa

Najazd szwedzki na Ruś Czerwoną w 1656 r. Zniszczenia i straty materialne na obszarze Ziemi Przemyskiej

Janusz Polaczek

U źródeł różnorodności ideowej wyobrażeń artystycznych Tadeusza Kościuszki. Wizerunki rycerskie, generalskie oraz chłopskie autorstwa Józefa Grassiego i ich pochodne

Kazimierz Taczanowski

Krótka historia wielkopolskiego generała: Edmund Taczanowski (1822-1879)

Andrzej Olejko

Działania bojowe lotnictwa nad masywami górskimi, czyli lotniczo-baloniarskie epizody z końca XIX wieku i z lat wielkiej wojny ze szczególnym uwzględnieniem obszaru karpackiego

Андрій Харук

Особлива бойова авіагрупа в повітряних боях над Волинню (серпень 1916 – січень 1917 рр.)

 Kazimierz Taczanowski

Pruskie forty w Poznaniu – polski patronat w roku 1930

Sławomir Jańczak

Struktura organizacyjna i reorganizacje polskiej broni pancernej

w latach 1918-1930

Lucjan Fac

2 (301) batalion czołgów lekkich 7 TP w kampanii wrześniowej (cz. 1)

Zbigniew Moszumański

Wojska kolejowe w Przemyślu (1951-1960)

Katarzyna Zielińska

Jastrzębie i gołębie a ZSRR, czyli kryzys karaibski. Od Zatoki Świń 1961 r.

do 13 dni 1962 r.

Recenzje

Jerzy Adam Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

w latach 1945-1951, Kraków 2009, ss. 412 (Lucjan Fac)