Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe

DZIEDZICTWO CYFROWE

CYFROWA KOLEKCJA BIBLIOTEKI NAUKOWEJ TPN

Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1909–2009)

Historia Biblioteki Towarzystwa  Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Szczegółowy opis działań digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Baza cyfrowej kolekcji w formacie MARC 21 w programie MAKWWW .

metadane1 metadane2  statystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

Wymienione niżej pozycje są dostępne w pełnej rozdzielczości i w oryginalnym rozmiarze dla Czytelników Biblioteki Naukowej TPN w Przemyślu. Tutaj możemy je czytać w całości,  w rozdzielczości 800 pikseli, wspomagając sobie w razie potrzeby kombinacją klawiszy Ctrl + (szary plus na klawiaturze numerycznej)

 

 1. 10. Pułk Artylerii Ciężkiej w Przemyślu. Jednodniówka 24.IV.1928 (210pulkac…..)
 2. Białynia Chołodecki Józef Wyprawy na Kolbuszowę R. 1833. w świetle aktów procesu karnego przeciw pułkownikowi Józefowi Zaliwskiemu i wspólnikom. Lwów 1909 – Z drukarni i litografii Pillera, Neumanna i sp.(cholodecki...)
 3. Bochniak Adam. Warowny klasztor Karmelitów Bosych w Starym Zagórzu. Przemyśl 1925. Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z zasiłkiem Wydziału Nauki Ministerstwa W.R. i O.P.( 2bochniak...)
 4. Bolesław Orzechowicz honorowym doktorem praw Uniwersytetu Jana Kazimierza. Lwów 1924. Wydawnictwo przygotował dr. Karol Badecki.  Nakładem Księgarni Gubrynowicza (orzechowiczhon)
 5. Budzyński Zdzisław, Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego. Przemyśl 1994. (2budzynski)
 6. Cennik drzew i krzewów owocowych i ozdobnych tudzież roślin gruntowych i wazonowych z ogrodu J.O. Księcia Adama Sapiechy w Krasiczynie (pod Przemyślem), na rok 1881 (2cennik)
 7. Cerkiew unicka we wschodniej Małopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej (1914-1917) Fakty i refleksye. Lwów 1920. Skład w księgarni St. Rechmana we Lwowie ul. Rutowskiego t.2. Drukarnia Udziałowa, Lwów Kopernika 20(cerkiew..)
 8. Chirowski Rudolf, Rozmyślania o kontakcie nauczyciela z uczniami. Przedruk ze sprawozdania Gimnazjum I im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Przemyśl 1932. (2chirowski...)
 9. Chrzanowski Stanisław, O fotografii i widzeniu elektrycznem (teletelefotograf i telefotoskop). Przemyśl 1913. (2chrzanowski...)
 10. Ćwiczenia rachunkowe dla uczniów klasy trzeciej w szkołach miejskich i głównych cesarstwa austyackiego. W Wiedniu. W ces. król. nakładzie książek szkolnych 1861 (cwiczniarachunkowe)
 11. Dąbkowski Przemysław. Z nieznanego Lwowa. Zeszyt pierwszy. Dolne miasto. Zapełtwie. Wydanie drugie. We Lwowie. Nakładem autora. 1923 (dabkowski)
 12. Durski Antoni kierujący nauczyciel Towarzystwa gimnastycznego „Sokół” we Lwowie, członek państwowej komisyi egzaminacyjnej dla gimnastyki i t.d. Zarys nauki gimnastyki szkolnej i towarzyskiej. Dział pierwszy. Ćwiczenia bez przyrządów, bez pomocy lub oporu współćwiczących się: I. Ćwiczenia wolne. II Ćwiczenia rzędowe. Lwów 1884. Nakładem autora. I. Związkowa Drukarnia we Lwowie.(durski..)
 13. Dybowski Benedykt Dr. O niemoralności wśród młodzieży nieletniej i jej przyczynach. (Artykuł opracowany na tle odczytu mianego w Stryju). Lwów1903. Nakładem Redakcji „Kurjera Lwowskiego” (dybowskionimoralnosci)
 14. Glasgall Henryk. Nauka zręczności w dzisiejszem wychowaniu. Lwów - 1909 (glasgallnaukazrecznosci)
 15. Gusty Fr. Ks. Historya kościoła ruskiego z włoskiego na polskie tłumaczona. Wydał Ks. Jan Ławrowski. Tom I. Kraków. Nakładem i czcionkami Karola Budweisera i Sp. 1857(historya..1)
 16. Gusty Fr. Ks. Historya kościoła ruskiego z włoskiego na polskie tłumaczona. Wydał Ks. Jan Ławrowski. Tom II. Zmiany i stan teraźniejszy Kościoła Ruskiego. Kraków. Nakładem i czcionkami Karola Budweisera i Sp. 1858 (historya..2)
 17. Jednodniówka z okazji zjazdu b. Oficerów kolegów wojennych 37.pp. Przemyśl. 8.V.1929 (2jed37pp)
 18. Jedniodniówka Sokoła. Na pamiątkę Festynu Sokoła Przemyskiego 3.7.1898 (2jednodniowkasokola)
 19. Kalendarz Pamiątkowy z czasów oblężenia Przemyśla w r. 1914. Na rok Pański 1915. W Przemyślu. Nakładem Jana Łazora 1914 (2kalendarz..1915)
 20. Kalendarz narodowy na rok1864 na pamiatkę 1000 letniej rocznicy istnienia państwa polskiego i zaprowadzenia chrześcijaństwa do Polski. (Nakład Redakcji Postępu) cena 80 centów. Viedeń Z drukarni i papierni Leopolda Sommera (kalendarznarodowy..)
 21. Kazanie pogrzebne na śmierć J.W. Imci Xiędza Antoniego z Gołasza Dąb Gołaszewskiego Biskupa Przemylskiego, J.C.K. Apos. Mości Radcy Taynego, Orderu Leopolda Kommandora. Dnia 30 kwietnia, roku 1824 w Kościele Katedralnym Przemylskim, przez Franciszka Siarczyńskiego proboszcza Kollegialnego Kościoła Jarosławskiego miane. We Lwowie, nakładem i drukiem J.J. Pillera C.K. Typografa Gubernialnego 1824 (kazaniepogrzebne)
 22. Książka do czytania na trzecią klasę szkół głównych. W Wiedniu, 1852. Nakładem Ces. Król. Administracyi przedaży Książek szkonych u stej. Anny na ulicy Jańskiej (ksiazkadoczytania)
 23. Kto jest Dr. Ernest Adam i co dotychczas zrobił? Przemyśl 1911. Nakładem Komitetu Wyborczego (ktojestdrernestadam)
 24. Ku czci poety Zygmunta Krasińskiego. Przemyśl. 1812-1912 w Przemyślu. Nakładem Komitetu Obchodu. Czcionkami drukarni Jana Łazora 1912 (2kuczci)
 25. Lewkowicz Wojciech, X, dyrektor Chóru Katedralnego w Przemyślu. Teoria muzyki. Pierwsze i najważniejsze wiadomości do nauki śpiewu i gry na instrumentach. Nakładem Chóru Katedralnego Ob. Łac. W Przemyślu  r. 1939 (2lewkowicz)
 26. Lutosławski Wincenty. Wojna wszechświatowa jej odlegle przyczyny i skutki. Zarys filozofji i historji. Wiekowe walki ludów. Biblioteka Domu Polskiego 1925. (lutosławskiwojna)
 27. Masonerya. Jej początki, Organizacya, Ceremoniał, Zasady, Działanie Przemyśl. Nakładem i drukiem drukarni „Udziałowej” 1905(masonerya)
 28. Moraczewski Maciej. O budowie zagród włościańskich. Dla użytku gospodarzy rolnych. Cena za książeczkę oprawną kop. 20. Warszawa 1901(moraczewski)
 29. Morawski Adam b. oficer p. i ż. p. Żuawi papiezcy w Rzymie i w wojnie francuzkiej 1865-1871. (Niektóre wyjątki z moich wspomnień)  Pro Deo et Patria Lwów.  Nakładem Alexandra Vogla 1872 (morawskizuawipapiescy)
 30. Obrazki historyczne z dziejów Polski. Część I. Czasy Piastów. Do użytku czytelń Związku katolicko-społecznego zebrał J. S. Korczyński. Nakładem „Echa Przemyskiego”. Przemyśl. Czcionkami drukarni „Udziałowej” Jana Łazora. 1907.(korczynski..1)
 31. Obrazki historyczne z dziejów Polski. Część II. Czasy Jagiellonów, Stefana Batorego i Wazów. Do użytku czytelń Związku katolicko-społecznego zebrał J. S. Korczyński. Nakładem „Echa Przemyskiego”. Przemyśl. Czcionkami drukarni „Udziałowej” Jana Łazora. 1908.(korczynski..2)
 32. Osiński Kazimierz M. O medalu wystawy przemyskiej z roku 1904 i o herbie miasta Przemyśla. Kraków, Czcionkami drukarni „Czasu” 1909 (osinskiomedaluwystawy)
 33. Osiński Kazimierz M. Runy słowiańskie u ludu. (Odbitka z kwartalnika etnograficznego „Lud” Tom XV, Zeszyt III, we Lwowie 1909 roku) Przemyśl, Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1909 (osinskiruny)
 34. Osiński Kazimierz M., Tramwaj przemyski w świetle rzeczowej krytyki (Odbitka z Gazety Przemyskiej). Przemyśl 1912. (2osinskitramwaj))
 35. Osiński Michał, Rozwój i działalność przemyskiej kasy zaliczkowej rzemieślników i rolników. Przemyśl 1894. (2osinskirozwoj..)
 36. Pamiętniki Stanisława hr. Nałęcz Małachowskiego Posła do Stambułu w czasie Sejmu Czteroletniego Jenerała wojsk polskich, Senatora, Kasztelana Królewstwa Polskiego. Objaśnił i z manuskryptu wydał Wincenty hr. Łoś. W Poznaniu. Nakładem Księgarni J.K. Żupańskiego 1885. (pamietnikimalachowskiego)
 37. Paprocki Bartosz. Hetman Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Sanok Nakład i druk Karola Pollaka. 1856(paprocki..)
 38. Pierwsze sprawozdanie wydziały Stowarzyszenia Kandydatów Adwokatury Okręgu Izby Adwokatów w Przemyślu za rok administracyjny 1904. Przemyśl. Nakładem Stowarzyszenia – Z drukarni Knollera i Syna 1904 (sprawozdanie...1904)
 39. Pisownia polska przez Leona Dunin Rzuchowskiego. (To dziełko wymienia nie-omal wszystkie błędy popełnić się mogące.) Lwów. Drukiem Michała Franciszka Poremby 1853. (pisowniapolska)
 40. Pogląd na rozwój wiedzy ludzkiej filozoficznej od pierwocia do czasów naszych. Przez Księdza Wojciecha z Medyki. Przemyśl w Komisie w Księgarni Braci Jeleniów. 1864 (poglad..)
 41. Przewodnik po Muzeum Podolskiem T.S.L. w Tarnopolu. Nakładem Koła T.S.L. w Tarnopolu. Z drukarni Leona Wierzbickiego 1913 (przewodnik..)
 42. Przysiecki Feliks. Rządy rosyjskie w Galicji Wschodniej.  W Piotrkowie – 1915. Wydawnictwo „Wiadomości Polskich” (przysieckirzadyrosyjskie)
 43. Rachwał Stanisław Kościółek św. Zofii we Lwowie (Niedoceniony zabytek przeszłości Lwowa) Lwów 1917. Nakładem X.X Misjonarzy we Lwowie. W Drukarni Wł. Łozińskiego ul. Czarnieckiego 12 (rachwal..)
 44. Regulamin dla Zarządu Wydziału i komisyi finansowej Oddziału Zapomogowego Towarzystwa „Wzajemnej Pomocy” samoistnych przemysłowców, kupców i rękodzielników w Przemyślu. Przemyśl 1908 (2regulamindlazarzadu)
 45. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1909-1911 pod redakcją Feliksa Przyjemskiego.  Komitet Redakcyjny: Dr. Leonard Tarnawski  Ks. Dr. Stefan Momidłowski, Kazimierz M. Osiński Tom I (rocznik...1)
 46. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1912 pod redakcją Feliksa Przyjemskiego. Komitet Redakcyjny: Dr. Leonard Tarnawski. Kazimierz M. Osiński, Dr. PiotrHrabyk, Jan Smolka Tom II (rocznik...2)
 47. Rościszewski Mieczysław. Dobry ton. Szkoła pożycia z ludźmi wszelkich stanów w stosunkach poufnych i ceremonialnych. Umiejętność dystyngowanego zachowania się w salonie, w teatrze, w resursie, w sklepie, na ulicy i.t.p. Podręcznik praktyczny dla pań i panów. Wydanie drugie. Warszawa 1913. Nakład Księgarni Jana Fiszera, Nowy Świat 9 (rozsciszewskidobryton)
 48. Skorowidz przemyskiego mieszczaństwa na rok 1916. Przemyśl. Nakładem i drukiem Zagajewskiego i Łazora 1916 (2skorowidz)
 49. Smoleński Tadeusz. Wczesna młodość Stanisława Orzechowskiego (1513-1532) Odbitka z „Przeglądu historycznego”. Warszawa. Druk Piotra Laskauera i S-ki, Nowy Świat 41. 1906 (2smolenski)
 50. Smołka Jan. Czuj duch. Obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach. Przemyśl 1922. Nakł. Męskiego Hufca Harcerskiego Drukiem Jana Łazora w Przemyślu.(smolkaczujduch)
 51. Smółka Jan O herbie miasta Przemyśla. (10 ilustracji) Przemyśl 1923 Wydane z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa W.R.iO.P.(oherbie..)
 52. Sopotnicki Józef podpułkownik. Kampania polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe. Lwów 1921 (2sopotnicki)
 53. Spiss Tadeusz Dr. C.K. Komisarz Powiatowy zestawił. Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicyi. Lwów. Nakładem C.K. Namiestnictwa 1912 (spisswykaz)
 54. Sprawozdanie czytelni robotniczej Im. M. (Lelewela) Borelowskiego Tow. Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu. Przemyśl. Czcinkami drukarni Józefa Styfiego1908.(sprawozdanieczytelni)
 55. Sprawozdanie dowództwa korpusu kadetów nr 2. w Modlinie za rok szkolny 1921/1922. Przemyśl Czcionkami drukarni Józefa Styfiego 1922. (2sprawozdaniedowodz..)
 56. Sprawozdanie Stowarzyszenia rękodzielników „Gwiazda” w Przemyślu za rok 1896. Przemyśl Drukiem Józefa Styfiego 1897 (sprawozdaniestowarzy...)
 57. Sprawozdanie Towarzystwa „Młodzież Polska” w Stanisławowie za rok administracyjny 1906. Nakładem Towarzystwa. Z Drukarni J. Dankiewicza w Stanisławowie. 1907 (towarzystwomlodziez..)
 58. Sprawozdanie z czynności i bilans Przemyskiej Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników Stowarzyszenia zarejestrowanego z nieograniczoną poręką w Przemyślu za rok 1910. Przemyśl. Nakładem Przemyskiej Kasy Zaliczkowej. Drukiem Józefa Styfiego 1911. (sprawozdaniezczynnoscipk)
 59. Sprawozdanie z czynności wydziału Rady powiatowej przemyskiej za rok 1911. z  przeglądem działalności w latach ostatnich. Referat Sekretarza Rady pow. em. c. k. sędziego Mieczysława Męcińskiego. Nakładem Wydziału Rady powiatowej w Przemyślu. Odbito czcionkami drukarni Jana Łazora 1912. (sprawozdaniezczynnoscirady)
 60. Sprawozdanie z czynności Zarządu Koła T.S.L. im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu za rok 1913. Przemyśl. Wytłoczono w drukarni Jana Łazora w Przemyślu. Nakładem Koła.1914 (sprawozd...tsl)
 61. Stare druki w zbiorach biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Katalog. Przemyśl 1999. (2staredruki)
 62. Statut przemyskiej kasy zaliczkowej Rzemieślników i Rolników. Przemyśl, 1912 (2statutpkzzrir)
 63. Statut Towarzystwa budowy tanich domów mieszkalnych dla urzędników w Przemyślu. Przemyśl 1908 (2statutbudowy)
 64. Statut Towarzystwa Młodzieży Rękodzielniczej imienia „Tadeusza Kościuszki” w Przemyślu. Przemyśl 1904 (2stattowarzystwamlodziezy)
 65. Statut Towarzystwa pomocy naukowej imienia J. I. Kraszewskiego w Przemyślu. Przemyśl. Nakład Towarzystwa pomocy naukowej. Czcionkami S. F. Piątkiewicza. 1884.(statuttowarzystwapomocynaukowej)
 66. Strzelecki Kazimierz. Krótki zarys dziejów malarstwa i rzeźby polskiej (od czasów stanisławowskich po koniec XIX wieku) Przemyśl. Nakładem autora (2strzeleckikro)
 67. Szulc Kazimierz, Docent Kraj. Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. O pogodzie. Biblioteka Macierzy Polskiej nr4. We Lwowie. Nakładem Macierzy Polskiej 1899 (szulcopogodzie)
 68. Szuścik Jan. Pamiętnik z wojny i niewoli 1914-1918. Według zapisków codziennych. Cieszyn 1925. Nakładem Autora i drukarni Pawła Mitręgi (pamietnikijanaszuscika)
 69. Tomka W.W. Prof. Dzieje Monarchii Austryacko-Węgierskiej dla szkół średnich. Przełożył i uzupełnił Michał Markiewicz. W Rzeszowie. Nakładem i drukiem J.A.Pelara.1877 (tomkadzieje..)
 70. Truskawiec w roku 1904 oraz Sprawozdanie Zdrojowe za rok 1903 opracował Dr. Tadeusz Praschil przy współudziale Radcy Dra Edwarda Krzyżanowskiego. Lwów. Nakładem Zarządu zdrojowego. Czcionkami Drukarni Zdrojowej, pod zarządem T. Wiedenia 1904.(truskawiec.)
 71. Trzecia książka do czytania i nauki języka polskiego dla szkół ludowych. Kosztuje oprawna: 50 cent. W Wiedniu. Nakładem ces. król. Wydawnictwa książek szkolnych. 1873.(ksiazkadoczytania..)
 72. Tymczasowy katalog przemysłu galicyjskiego. Cena egzemplarza 20 hal. We Lwowie – Z drukarni Słowa Polskiego – pod zarządem Józefa Ziembińskiego 1903 (tymczasowykatalog)
 73. Ujejski Kornel. Tłómaczenia Szopena i Bethowena. Przemówienia. Wydanie drugie pomnożone. Przemyśl. Nakładem Księgarni Jelenia i Langa 1893 (2ujejskitlo...)
 74. „Wiz i perewiz” czyli Ukraina galicyjska w prawdziwem oświetleniu przez Ukraińca. Lwów 1904. Zdrukarni Udziałowej ul. Kopernika l.20 Cena 50 groszy. (wiziperewiz)
 75. Wais Kazimierz X Prof. Dr. Co na polu społecznem robią katolicy za granicą? Wykład popularny wygłoszony w sali „Przyjaźni” przemyskiej 7 stycznia 1906 r. (2wais)
 76. Weber Marjan. Opieka nad grobami bohaterów w wschodniej Małopolsce. Lwów 1929. Nakładem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów. Oddział Lwowski (weberopieka)
 77. XXVII. Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół” w Przemyślu, za rok 1913. Przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 18-go czerwca 1914. Przemyśl. Nakładem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Z drukarni Zagajewskiego i Łazora 1914.(spr..1913)
 78. Zarys organizacji armji niemieckiej. Opracował Sęp Dł. Warszawa 1916 (zarysorganizacjiarmiiniemieckiej)
 79. Zbiory Bolesława Orzechowicza opisał dr. Karol Badecki. We Lwowie 1922 Wydawnictwo Muzeum Narodowego im. Króla Jana III. (badeckizbioryboleslawa orzechowicza)
 80. Zielonka Jastrzębiec Ludwik. Wspomnienia z Syberii od roku 1863-1869. Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie. 1906 (zielonkawspomniniazsyberii)
 81. Życiorysy uczestników Powstania Listopadowego zebrane na pamiątkę Obchodu Jubileuszowego Pięćdziesięcioletniej Rocznicy tego powstania przez Hieronima Kunaszowskiego. Wydawnictwo Komitetu Jubileuszowego we Lwowie. Lwów I. Związkowej Drukarni 1880. (zyciorysyuczestnikow)

 

Copyright 2011 -------- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu – Henryk Lasko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do witryny TPN